• info@sheednegar.com
  • +98 2177616303

هیات علمی

 

 

رزومه حوزه تخصصی نام و نام خانوادگی ردیف
رزومه عکاسی تبلیغاتی داریوش محمدخانی 1
رزومه  عکاسی سینما  بابک برزویه
رزومه  فنی عکاسی  مسعود افشانی  3
رزومه  عکاسی   امید محمدنژاد  4
رزومه  عکاسی خبری  محمد قدمعلی  5
رزومه  عکاسی مستند  بهنام صدیقی  6
رزومه      7
رزومه      8
رزومه      9
رزومه     10 
رزومه      11
رزومه      12