دوره های سینمایی

بازیگری مقابل دوربین
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
دوشنبه ۱۴:۰۰تا ۱۸:۳۰

حسین سهیلی زاده حسین سهیلی زاده
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
بازیگری مقابل دوربین
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
پنجشنبه ۹:۰۰ تا ۱:۳۰

حسین سهیلی زاده حسین سهیلی زاده
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
بازیگری نوجوان
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

شبنم قلی خانی شبنم قلی خانی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
دوره گویندگی واجرا
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نیما کرمی نیما کرمی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
مبانی بازیگری
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰

شبنم قلی خانی شبنم قلی خانی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...