عکاسی تبلیغاتی ۱

زمان دهی

زمان شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ روز و ساعت: دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ مدت (ساعت): ۳۰

مدرس دوره


داریوش کیانی

شهریه دوره

قیمت: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۲ نفر